1293

Dotyczy zapisów monitoringu wizyjnego 

 

Szanowni Państwo,

Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego Gminy Michałowice podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej i nie mogą być udostępniane żadnej nieuprawnionej, nieupoważnionej osobie bądź instytucji.

Dane zarejestrowane na nośniku, przetwarzane są w celu prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postępowań (np. Policji, Sądom, Prokuraturom oraz innym podmiotom prowadzącym czynności dochodzeniowo-śledcze) na podstawie pisemnego wniosku.

Osoby biorące udział w zdarzeniach zarejestrowanych w systemie monitoringu mogą wnioskować do Wójta Gminy Michałowice o zabezpieczenie nagrania w celu przekazania uprawnionym organom o których mowa powyżej.

 

cctv ikona

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2018 

Wójta Gminy Michałowice 
z dnia 18 maja 2018

 

 

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego  na terenie Gminy Michałowice 

 

§ 1. 

 

 1. Na terenie Gminy Michałowice funkcjonuje system monitoringu wizyjnego zwany dalej monitoringiem, którego administratorem jest Wójt Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice.

 2. System monitoringu ma na celu utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochronę mienia Gminy Michałowice poprzez sprawowanie nadzoru nad infrastrukturą gminy, budynkami, ogródkami jordanowskimi i miejscami rekreacji oraz ograniczenie dostępu do obiektów osób nieuprawnionych i niepożądanych.

 3. Maksymalny okres przechowywania zapisów z kamer uzależniony jest od możliwości technicznych zainstalowanego sprzętu, następnie nagrania są automatycznie kasowane poprzez nagrywanie w to miejsce obrazu bieżących zdarzeń (nadpisywanie). 

 4. Miejsca objęte monitoringiem są oznakowane tabliczkami informacyjnymi. 

 

§ 2. 

 

 1. Odpowiedzialnym za obsługę techniczną oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu jest Referat Informatyki Urzędu Gminy Michałowice, który ma dostęp do: 

  • bezpośredniego podglądu obrazów z kamer; 
  • urządzenia rejestrującego; 
  • zapisów z kamer. 

 2. Do zapoznania się z zapisami z kamer upoważnieni są: 

  • Wójt Gminy Michałowice; 
  • Sekretarz Gminy Michałowice; 
  • Pracownicy Referatu Informatyki;
  • Wykonawcy usług ochrony obiektów Gminy Michałowice;
  • Wykonawcy usług konserwacji systemów monitoringu;
  • Inne osoby i podmioty po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Michałowice. 

 

 

§ 3.  


 1. Dane zarejestrowane na nośniku podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 2. Dane zarejestrowane na nośniku, przetwarzane są w celu prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postępowań (np. Policji, Sądom, Prokuraturom oraz innym podmiotom prowadzącym czynności dochodzeniowo-śledcze) na podstawie pisemnego wniosku.

 3. Osoby biorące udział w zdarzeniach zarejestrowanych w systemie monitoringu mogą wnioskować do Wójta Gminy Michałowice o zabezpieczenie nagrania w celu przekazania uprawnionym organom o których mowa w ust. 2. Wzór „wniosku o zabezpieczenie nagrań z monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Michałowice” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. Kopię nagrania przechowuje się maksymalnie przez okres niezbędny do zakończenia czynności prowadzonych przez organy o których mowa w ust. 2

 5. Referat Informatyki Urzędu Gminy Michałowice prowadzi rejestr udostępnienia nagrań z monitoringu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

Załączniki